Privacy

Dossiervorming

  • Client kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de vaktherapeut in behandeling komen. Indien de vaktherapeut van mening is dat voor de cliënt intensievere hulp noodzakelijk is, verwijst de vaktherapeut cliënt door naar 1NP www.1np.nl of gaat in overleg met zorg professionals uit het zorgvuldig opgebouwd netwerk van MovedBy.
  • De vaktherapeut is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Dit is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
  • Het dossier is en blijft eigendom van de vaktherapeut. 15 jaar na afronding van het proces wordt het dossier vernietigd.
  • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw dossier om. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokken. Hiervoor ondertekend u een apart toestemmingsformulier.
  • In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, naam zorgverzekeraar & Klantnummer ), behandelcontract, toestemmingsformulieren indien er informatie aan of door anderen wordt verstrekt, verslaglegging sessies, evaluaties en resultaten.
  • Client kan zijn/haar dossier inzien maar niet meenemen. Client doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de vaktherapeut. De vaktherapeut heeft een week de tijd het dossier bij te werken.
  • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • Naam en klantnummer borgverzekering en de datum van de behandeling • de prestatie code: Creatieve Therapie/Vaktherapie • de kosten van het consult.

Wet bescherming persoonsgegevens

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGMO en te vinden op http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-geneeskundigebehandelingsovereenkomst-(wgbo).html

Meldcode Huiselijk Geweld

Als therapeuten wordt van ons gevraagd om vanaf 1 januari 2019 melding te maken en te handelen volgens de Meldcode specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie: https://www.huiselijkgeweld.nl Mocht zich dit voordoen dan gebruiken wij een afwegingskader tool: https://afwegingskadermeldcode.nl

Klachtenregeling

De vaktherapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of behandeling.
Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt.

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanvragen bij Quasir.
Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de Stichting zorggeschil.
MovedBy… is volgens de wet Wkkgz voor bij de klachtenprocedure geregistreerd bij het NIBIG.
Zorggeschil neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen tot een bindende uitspraak.
Kijk voor meer informatie op: www.vaktherapiedans.nl/klachtenprocedure.

Supervisie klachtenprocedure

Voor klachten over supervisie zie www.lvsc.eu